Munting Tinig: Si Juan, ang Bayan, ang Diborsyo

      Upang ganap na maunawaan ng bawat Pilipino, ang artikulong ito ay nakalimbag sa ating wikang pambansa. Ngunit kung nais ninyong basahin ang aking bersyon (hindi isang pagsasalin), pakipindot lamang ito Let's remain uniquely against divorce.
--------------------------------------------------------------------------------
      "At ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsabi sa aking Bugtong na Anak, na hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa; kaya nga, ako ay lilikha ng isang katuwang para sa kanya.", Moises 3:18
     "Kaya nga iiwan ng isang lalaki ang kanyang ama at kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman", Abraham 5:18

     Nilalang ng Ama ang babae upang maging katuwang ng kaniyang asawa. Kaya nga iniwan nila ang kanilang mga magulang upang sila ay magsama at maging isang laman. Ano nga ba ang nais ng Diyos sa mga mag-asawa? Ang paghihiwalay o diborsyo ba ay sagot sa problema ng mga mag-asawa? Katungkulan ba ng pamahalaan na protektahan ang pinakamaliit na bahagi ng ating lipunan? Tama bang diktahan ng ating relihiyon ang bawat sambahayan? Ayon ba sa Biblia ang paghihiwalay ng mga mag-asawa?

Ang mga mag-asawa
   
     Sa isang babal na seremonya, ang kasal- ang pagiging isa ng lalaki at babae, sila ay nagsumpaan na sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, magmamahalan sila habang buhay at itataguyod ang kanilang sambahayan. Tungkulin nila na pangalagaan ang kanilang mga anak. Mabigyan ng sapat na pagmamahal at maituro ang tamang moralidad bilang mga mamamayan sa lipunang ito. Sa kabila nito, narito ang isang panukalang paghihiwalay ng mga mag-asawa o ang diborsyo. Ano ang magiging epekto sa kanilang mga anak kapag ang isang ama nakipaghiwalay sa kaniyang asawa at nakipisan sa iba? Ano ang magiging epekto sa kanilang mga anak kapag ang ina iniwan ang kaniyang asawa at ang kaniyang responsibilidad sa sambahayan?


Ang Diborsyo at ang Pilipinas

     Kasalukuyang pinagtatalunan ng mga mambabatas, mga personalidad, mga lider, mga mamamayan, mga ordinaryong taong naapektuhan sa mga isyung hinaharap ng ating bayan. Ang Malta at ang Pilipinas, dalawang bansang iniwan ng hubad na katotohanan. Ngunit kamakailan lang, ang Malta, sumunod na sa mga bansang yumakap sa Diborsyo. Ang Pilipinas, ngayon, nag-iisang bansa sa mundo na tutol sa paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sapat ba itong dahilan upang gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas? Sapat ba itong dahilan upang sumunod sa mga bansang ito?

Ang Diborsyo at ang Relihiyon

     Sa RH Bill, tutol sila. Sa diborsyo, tutol sila. Kaya naman ang lipunan sinisisi ang simbahang Katolika at ang iba't ibang relihiyon at sekta sa hindi pagsasabatas ng mga panukalang ito. Ano ba ang nakasaad sa Biblia kung bakit tutol ang marami sa diborsyo?

Ang sa akin lang.....bilang isang anak...sa aking mga magulang...bilang isang anak ng Diyos....bilang isang kaanib sa sambahayan...

     Ako ay tutol sa pagiging legal ng diborsyo sa Pilipinas. Tungkulin at responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan at ito ay ang pamilya. Ngunit ang responsibilidad na ito ay may limitasyon. Sa buong mundo, si Juan na lang ang hindi yumakap sa DIBORSYO. Sapat ba itong dahilan upang sumali na rin tayo sa ibang bansa? Hindi ba't parang ginagaya na natin ang mga panukala ng mga maling isipan? Bakit natin hayaang isakripisyo ang isang pamilya dahil lang sa mga problema ng mag-asawa? Bakit natin kailangang tumulad sa ibang bansa? Kung ang iniisip ng pamahalaan ay ang ikabubuti ng isang sambahayan, hayaan natin na ang mga mag-asawa ang gagawa ng solusyon sa kani-kanilang problema. Sa simbahang Katoliko at sa mga paring pinaninindigan ang mga salita ng Diyos, ang RH Bill at ang diborsyo ay hindi magkaparehong bagay. Ito ay dalawang bagay na ang isa para sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino at ang isa sa ikasisira ng moralidad ng mga kabataan. Sa mga mag-asawa, huwag nawa ninyong hayaang masira ang inyong sambahayan. Huwag ninyong hayaan na sa tuwing matatapos ang isang araw hindi ninyo nagagawang mag-usap. Hindi ninyo nagagawang solusyonan ang inyo-inyong mga probelema. Isipin nawa ninyong  mabuti na sa bawat pagtahak ninyo ng landas, na sa bawat desisyon na inyong gagawin, ang inyong mga anak ang maapektuhan. Isipin nawa ninyong mabuti na may tungkulin kayo sa inyo-inyong mga anak, may responsibilidad na may kaakibat na pagmamahal. Huwag nawa ninyong hayaan masira ang moralidad ng mga kabataan ngayon dahil sa huli ang mga batang ito ang daranas ng hirap. Sa pamahalaan, tanto naming layunin ninyo na ayusin ang bawat suliraning nakapaligid sa lipunang ito, ayusin ang bawat gusot na nakasisira ng imahe ng ating bayan. Nais ko lang tanungin sa mga mambabatas na nagsusulong ng Divorce Bill, ilang asawa ang gustong niyong maiwan? Ilang tahanan ang nais ninyong sirain? Magpapakasal ka ngayon, mamamaya ay maghihiwalay na. Kung nais ninyo ng solusyon, hindi ito ang solusyon.

      "At sinabi, Dahil dito'y iiwan ng lalake ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag papaghiwalayin ng tao.", Mateo 19:5-6

     Hangad mo ba ang ikabubuti ng iyong sambahayan? Ayaw mo bang masira ang moralidad ng mga kabataan? Nais mo bang pasakop sa Panginoong Diyos? Kung gayon, kailangan mo pa bang sumunod sa ibang bansa para gawing legal ang diborsyo? Kailangan mo pa bang isakripisyo ay iyong mga anak at sambahayan? Juan, kung nais mo ng maunlad na bayan, ito na ang panahon para magdesisyon hindi para  sa iyong sarili ngunit para sa mga kabataan na sa huli sila ang maapektuhan. Isigaw mo na ikaw si Juan at hindi ka isang dayuhang niyakap ang kamangmangan. Isigaw mo na ikaw ay mayroong Diyos at Siya ang dapat mong sundin. Hayaan mong marinig ang iyong munting tinig na nagsasabing, TUTOL AKO SA DIBORSYO. TUTOL AKO SA PAGHIHIWALAY NG MGA MAG-ASAWA. HINDI AKO PAPAYAG NA MASIRA ANG AKING SAMBAHAYAN. HINDI AKO PAPAYAG MASIRA ANG MORALIDAD NG MGA ANAK. HINDI AKO PAPAYAG NA TAWAGIN AKO NG DIYOS NA ISANG MANGMANG DAHIL LANG SA PAGPAPASAKOP KO SA BATAS NG LIPUNAN. HINDI AKO PAPAYAG NA MAWASAK ANG MALIIT NA BAHAGI NG MALAKING LIPUNAN NA ITO. HINDI AKO PAPAYAG NA MALASON NG KAMANGMANGAN AKING PAG-IISIP. HINDI AKO PAPAYAG NA DIKTAHAN NG SANLIBUTANG ITO. Ang iyong munting tinig, Juan ay ang iyong karapatang matagal ng ipinagkait ng pamahalaan. Ito naman ang panahon upang pakinggan ka.
--------------------------------------------------------------------------------
     Maisabatas man, gawin mang legal o hindi ang diborsyo, ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ay manghahawak sa mga salita ng Diyos. Ang pagpapakasal ay banal. Ang lalaki at babaeng mag-asawa ay iisa. Hindi kailanman tatanggapin ng Iglesia Ni Cristo ang diborsyo. Itinitiwalag ang sinumang yayakap dito. Itinitiwalag ang sinumang sisira sa sinumpaan nilang mag-asawa. Dahil ang pagpasok sa buhay ng may asawa ay sagrado. Walang sinuman ang babasag, walang sinuman ang makasisira, walang sinumang tao ang makapaghihiwalay sa mga mag-asawa. Dahil ang pinapagsama ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay ng tao. Ang paghihiwalay ng mga mag-asawa sa pamamagitan ng annulment man o diborsyo ay dapat nating talikuran. Harapin ng mag-asawa ang kani-kanilang problema sapagkat ang paghihiwalay ay hindi solusyon.

All Rights Reserved.

0 comments:

SEARCH

Translate This Blog

Featured on

Featured on

ADVERTISE WITH US

ADVERTISE WITH US

ADVERTISE WITH US